Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις


Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή πύλη (στο εξής ΔΠ) υπό τους κάτωθι όρους χρήσης και προϋποθέσεις, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή την χρήση της, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως να προβεί σε επίσκεψη ή/και χρήση της ΔΠ. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα του εν λόγω όρους χρήσης και προϋποθέσεις και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κάτωθι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ΔΠ.

Α. Περιορισμός ευθύνης του Φορέα – Δήλωση αποποίησης – Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

1. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της ΔΠ από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, από βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους. Επιπλέον, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου, να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό, εξ’ αφορμής της επίσκεψης/χρήσης της ΔΠ.

2. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει της ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΠ: α)είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών που του έχουν χορηγηθεί. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και αν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του. β) οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της παρούσας ΔΠ. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ανωτέρω ΔΠ από τον επισκέπτη/χρήστη λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής, απορρέουσας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη, κατά της παρούσας ΔΠ, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Συνοψίζοντας, όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της ΔΠ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ίδιου και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο τον χρήστη και σε καμία περίπτωση τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Β. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ΔΠ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών. Φωτογραφιών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, διαδικασιών και γενικά κάθε είδος αρχείων (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εξαίρεση αποτελούν τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Επίσης, κατατεθειμένα σήματα, σήματα υπηρεσιών και επωνυμίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που περιλαμβάνονται στην παρούσα ΔΠ, κατά περίπτωση και του Ελληνικού Δημοσίου, αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, ¨φόρτωση¨ (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ότι άλλο περιλαμβάνεται στην ΔΠ και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την ΔΠ.

Γ. Σύνδεσμοι (Links)

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ΔΠ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ΔΠ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων αλλά ούτε εγγυάται για την διαθεσιμότητά τους. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Δ. Cookies

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου μπορεί να συγκεντρώσει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ΔΠ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ΔΠ και να βελτιώνονται οι επιδόσεις της.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από την ΔΠ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Ε. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της ΔΠ

Παρακαλώ ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

ΣΤ. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της ΔΠ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την εν λόγω σύμβαση είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ΔΠ που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@glyfada.gr προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή τους.


Οι παρόντες όροι χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες/επισκέπτες της ΔΠ παρακαλούνται όπως ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ΔΠ συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.Χρησιμοποιούμε τα cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσής σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης (ΔΠ) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Συνεχίζοντας στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με την πολιτική cookies.

Περισσότερες πληροφορίες